Wat wij geloven

kernwaarden & geloofsVERKLARING

kernwaarden

Wij houden van god.
Wij houden van mensen.
Wij zijn familie.
We zijn gericht op de eeuwigheid.
Wij zijn uitmuntend.
Wij zijn genereus.
Wij geloven dat alle dingen mogelijk zijn.

GELOOFSVERKLARING

De Ene ware God

Wij geloven in God, Hij heeft Zichzelf geopenbaard als de eeuwige, zelfbestaande “IK BEN”, de Schepper van het heelal en de Verlosser van de mensheid; en als drieëenheid, Zich manifesterend in Vader, Zoon en Heilige Geest.

Deuteronomium 6:4
Exodus 3: 14
Jesaja 43:10-11
Jesaja 48:16
Mattheüs 28:19
Lucas 3:22
I Johannes 5:7

De Goddelijk inspiratie van de Bijbel

Wij geloven in de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, en aanvaren het als grondslag en enige absolute richtlijn en absolute toetsingskader voor het functioneren van persoonlijke levens en de gemeente.

2 Timoteüs 3:16
1 Korintiërs 2:13

De Here Jezus Christus

Wij geloven in de Here Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, de redder van de mensen, gegeven door de Heilige Geest, geboren door de maagd Maria, volledig God en volledig mens.

Mattheüs 1:23
Johannes 5:22-23
Johannes 1:1, 18
Hebreeën 1:1-13

De dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus

Wij geloven dat Christus stierf voor onze zonden, dat Hij begraven is en op de derde dag weer is opgestaan uit de dood en in persoon aan Zijn discipelen is verschenen .We geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus en Zijn verheerlijking.

1 Korintiërs 15:1-4
Romeinen 4:25
Johannes 14:2-3
1 Thessaloniscenzen 4:13-18

Erfzonde en zondeval van de mens

Wij geloven dat de eerste mens, Adam, ontviel aan de genade Gods door ongehoorzaamheid en zo de zonde in de wereld kwam en door de zonde de dood. De overtreding van Adam haalde niet alleen de schuld van de natuurlijke dood over de mens, maar ook de eeuwige afscheiding van God.

Genesis 1:26; 2:17; 3:6-24

De verlossing van de mens

Wij geloven dat de enige hoop op verlossing en redding van de mens uit de macht van de zonde is door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus (Handelingen 4:12; Romeinen 5:8-12; Romeinen 6:23; Jacobus 1:21; Efeze 2:8). Als een mens belijdt dat Jezus zijn of haar Redder en de Zoon van de levende God is, dan is er bevrijding van de vloek die de zonde over de mens had gebracht, het is door geloof en door genade.

Johannes 14:6
Hebreeën 10:20
Galaten 3:13

De doop in water

Wij geloven in de opdracht tot dopen door algehele onderdompeling in water zoals in de bijbel wordt gegeven. Allen, die berouw hebben over hun zonden en die geloven in Jezus Christus van Nazareth als Redder en Heer, dienen gedoopt te worden. Dit is een verklaring aan de wereld, dat zij zich verenigen met Christus in Zijn dood en met hem opgewekt zijn in een nieuw leven.

Mattheüs 28:19
Handelingen 10:47, 48
Romeinen 6:4

De doop in de Heilige Geest

We geloven in de doop met de Heilige Geest, volgend op de redding, met als schriftuurlijk bewijs het spreken in andere tongen zoals de Geest dat ingeeft (Handelingen 2:1-4; 8:14-17 en 10:44-46; Galaten 3:14-15). Deze ervaring is onderscheiden van, en een gevolg van de wedergeboorte.

Handelingen 8: 12-17; 10:44, 48; 19:1-6

De gaven van de Geest

Wij geloven in de werking van de gaven van de Geest in de gemeente zoals deze zichtbaar waren in de eerste gemeente in het boek handelingen. Deze gaven zijn zoals de Geest wil.

1 Korinthiers 12

De Kerk

Wij geloven dat de kerk het lichaam van Christus is, de woonstede van God door de Heilige Geest met de Goddelijke opdracht voor het vervullen van haar grote taak. Elke gelovige, geboren uit de Geest, maakt deel uit van de algemene kerk van de eerstgeborenen, die zijn ingeschreven in de hemel (Efeze 1:22; Hebreeën 12:23).

Het is de verantwoordelijkheid van de kerk om:

a. een werktuig te zijn om het evangelie in de wereld te brengen en alle volkeren tot discipelen van Jezus Christus te maken (Handelingen 1:8; Mattheüs 28:19; Markus 16:15,16).

b. een gemeenschappelijk lichaam te zijn waarin God aanbeden kan worden (1 Korinthe 12:18-28).

c. een kanaal te zijn van Gods doeleinden, om een Gemeenschap van heiligen te vormen, vervolmaakt naar het beeld van Zijn Zoon (Efeze 4:11-16; 1 Korinthe 12:28).

Het leven van de gelovige

Wij geloven dat met de doop in de Heilige Geest de bekleding met kracht komt, een leven van heiliging en dienstbaarheid en de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in het leven van de gelovigen.

Lukas 24:49
Handelingen 1:4, 8
1 Korinthe 12:1-31

Het avondmaal

Wij geloven in de tafel van de Heer; het heilige avondmaal, zoals opgedragen is door de Heer Jezus Christus voor zijn dood en opstanding.

1 Korintiërs 11:23-32

Eeuwigheid

We geloven in eeuwig leven voor gelovigen (Johannes 5:24 en 3:16) en de eeuwige straf voor ongelovigen en in de realiteit en de persoon van satan en een eeuwig oordeel voor hem en zijn engelen.

Matteüs 25:41
Markus 9:43-48
Openbaring 20:10-15